Uchwała Nr 2/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Klubu

UKS “Foka” w Choszcznie

z dnia 20 października 2016 r.

 

                                                w sprawie określenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i opłaty wpisowej.

 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Foka” w Choszcznie uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i opłaty wpisowej.

 

§ 2.

1.      Określa się wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 600,00 zł (sześćset złotych 00/100).

2.      Składka, o której mowa w ust. 1 płatna jest w dwóch równych ratach po 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) w terminach:

1)      I rata płatna do 30 październik,

2)      II rata płatna do 28 lutego;

każdego roku.

 

§ 3.

1.      Nowo przyjmowani członkowie Klubu zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (sto złotych 00/100).

2.      Opłata, o której mowa w ust. 1  wpłaca się najpóźniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania na zajęcia organizowane przez Klub i nie pomniejsza składki członkowskiej.

 

§ 4.

1.      Jeżeli co najmniej dwóch członków Klubu wchodzi w skład jednej rodziny opłatę wpisową uiszcza każdy członek Klubu.

2.      Jeżeli co najmniej dwóch członków Klubu wchodzi w skład jednej rodziny każdy członek uiszcza opłatę członkowską.

3.      Drugi i kolejny członek Klubu należący do tej samej rodziny uiszcza składkę członkowską w wysokości po 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), za każe drugie i kolejne dziecko, w terminach określonych w § 2 ust 2.

 

§ 5.

Składkę i opłatę, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały wpłaca się na konto Klubu nr 76 8359 0005 0032 8872 2000 0001 prowadzone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie. 

§ 6.

Upoważnia się Zarząd do uchwalenia regulaminu opłacania składki członkowskiej i opłaty wpisowej.

 

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 1//2013 Walnego Zebrania Członków UKS „Foka” w Choszcznie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i opłaty wpisowej.

   

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Księgowej Klubu.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2017r. członkowie, którzy w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały dokonali wpłaty składki członkowskiej w pełnej wysokości dotychczas obowiązującej są zobowiązani dopłacić różnicę wynikającą z podwyżki składki.